صبح

لحظهء طلوع آفتاب می دانی چه لحظه ای است؟

بیدار مانده ای تمام شب را

بر بالین درد و

تکانه های روحش

در تاریکی نیمه شبان

و ناگهان............

حضور نور

تولد دوباره روشنائی

تو را از عمق تاریک ابهام

می برد به آغوش دوردست آگاهی

آوید میرشکرائی ۷ صبح ۲۲/۹/۸۶ دشت کویر

/ 0 نظر / 3 بازدید