پائیز ما

صدای همهمه صبحگاهی گنجشک ها و

صدای هماهنگ رگبار

صدای باد و رقص برگ های جا مانده با آن:

رنگارنگ و سرخ و مه آلود.

صدای قدم های شتابزده و

حضور زودرس غروب سرخ و تاریکی.......

گوش کن

ببین...

چه رنگارنگ!

پائیز ما که صدای رفتن و بدرود و

مرگ نمیدهد!

پائیز ما که غم انگیز نیست!

گوش کن به این ترانه هماهنگ نشاط انگیز قشنگ رنگ برنگ

ببین:

غرق زندگی ست

آوید میرشکرائی ٢٧/٨/٨٨ پنج و نیم عصر تهران

/ 2 نظر / 3 بازدید