آرزو

هی می گوئی پرهیز کن!

         پرهیز کن!

                         پرهیز کن!

نمی گوئی این انباشتگی ها را چه کنم؟

نمی بینی لنگ می زنم؟

و لحظه هایم همه ورم کرده اند.؟!

حالا هنوز حتی

درگوشه گوشه های پنهان

انباشتگی ها باقی اند..

از سال های سال ام....

انباشتگی  هائی از دلخواسته ها و خیال و آرزو ها و رویا ها


**********

گوشه ای پنهان به جا مانده در دوردست درونم

هنوز فغان می کند

حجم حجیم درهم انبوه آرزو.

آوید میرشکرائی 12/4/91 دو ونیم صبح

/ 3 نظر / 3 بازدید
علی

این شعرشما خیلی زیباست من با این شعر خیلی نزدیکم انگار که سالها ، تراکم ، نیازها و.... هنوزبه جا مانده واززمان عقب تر است

آذر

سر ریز می کند.........

شکروی

Hello It was used You wish for the ending of Elevated God Be مرحبا انه كان يستخدم كنت ترغب في إنهاء الله مرتفعة أن تكون سلام بسیار مورد استفاده قرار گرفت برای شما از خداوند تبارک و تعالی عاقبت بخیری آرزومندم موفق باشید شکروی سرفراز باد ایران http://salamshokravi.persianblog.ir