روستای خفته

دوست داری میان آن چراغ ها باشی؟

در روستای دوردست جاده

کشاله ای بکشی و دوباره

به نور صبح سلام کنی؟

دوست دارم.

دوست دارم.

من هر بامداد از آن میان

به آسمان می روم

هر شب

به آغوش خاک

آوید میرشکرائی ۶.۳۰ صبح ۲۳/۹/۸۶ دشت کویر

/ 0 نظر / 3 بازدید