سکوت

تو با آنکه به زبان نمی آوری

عمیقا خواهان چیزی هستی که

من نمی خواهم

اما

فریاد می کنم

تو به آن می رسی

من اما..........

تو شهد شیرین شکلات را به جان می کشی و

من

در حسرت طعم آن

به خواب می روم و

چاق می شوم

تو اما می گوئی که با شهد شیرین زندگی بیگانه ای

سکوت تو شاید عمیق تر از واژه های من

یا که واژه های من

نه بیانگر خواهش عمیقی که در جانم خفته است

آوید۱۷/۱۰/۸۲

/ 0 نظر / 3 بازدید