کنایه

اینجور نیست

که تنها

آنکه ترا دوست می دارد..

یا که جلب توست

که به تو نگاه می کند

معنی و مفهوم کنایه هایت را

       دریابد.

کنایه های زبان و نگاه و رفتار و

                         نوازش را.

غریبه ها نیز گاهی

 صدای حرف ها و

نگاه ها و

کنایه ها را

می شنوند

                         از .......دور...

آوید میرشکرائی 22/1/89   مترو تهران

/ 0 نظر / 20 بازدید