شب بهاری

راستی هیچ شده است شبی

شبی عمیق

نیمی ش از آخر بهار

نیمی از ابتدای تابستان

شبی تاریک

پر راز.......

روشن گاه به گاه

با کور سوی ستاره ای از میان ابر ها

و پراکنده ابر ها

پس از بارشی کوتاه و رگباری

بوی نمی ش در هوا

نسیم زنده جان بخشی ش

همراه عطر شور انگیز

بوی شسته گیاهان

~~~~~~~~~~~~~~

از دور ..................

صدای شیرین جویباری

دورتر..........................

صدای پچ پچ حرفی

نزدیک تر...

صدای سکوت همرهان

~~~~~~~~~~~~~~~

راستی هیچ شده است شبی عمیق

نیمی ش از آخر بهار

نیمی از ابتدای تابستان

بعد رگباری

همچنان

بوی خوشی ش در نسیم

عطر مستی ش در هوا

شبی عمیق

پر ز بوی تازه کشتزار ها

بوی سبزی سبز گندمزار ها

در اینچنین شبی

زیبا شبی

هیچ شده است شبی

تو نیز مثل من؟!

شعر شب بهاری ص ۳۱ از مجموعه راستی هیچ شده است شبی تو نیز مثل من؟

/ 0 نظر / 5 بازدید