ستاره شناس

همه ما را بر پشته بلندی جمع کرده

زیر آسمانی از ستاره ها و می گوید:

ستاره ها نیز می میرند!

از صورت فلکی می گوید و

از نقش رستم

زهره و

ناهید

آن پر نور ترین

این نزدیک ترین

دور ترین ستاره ها را

کناره های آسمان را

رصد می کند

چشمی که از دیدن نگاه مهربانی

نا توان است

وشب را

از دریچه تلسکوپی می بیند

نه از نگاه روشنی که

صبح را پیدا می کند

آوید میرشکرائی ۸ شب  هتل آتشونی گرمه دشت کویر

/ 0 نظر / 3 بازدید