بی آنکه بگذرید

با من بدرود می گوید دوباره
اشک ریزان
آوید میرشکرائی ۵/۱۲/۸۶      شش ونیم صبح

/ 3 نظر / 4 بازدید
شبنمکده

شاعر نیم و شعر ندانم که چه باشد من مرثیه خوان دل دیوانه خویشم

احمد

کاش می تونستم شعرم را درونم مبحوس کنم و هر آنوقت که می خواستم ورقش بزنم و بخوانمش برای آنکه محرم است برای آنکه شاعر است.

احمد

کاش می تونستم شعرم را درونم مبحوس کنم و هر آنوقت که می خواستم ورقش بزنم و بخوانمش برای آنکه محرم است برای آنکه شاعر است.