» عشقی آنچنان :: ۱۳٩٥/۱٢/۱
» شاعر خاموش :: ۱۳٩٥/٩/۱٤
» پیشکش :: ۱۳٩٥/٥/۱٥
» روزهای طلایی :: ۱۳٩٥/۳/۱۳
» مجموعه شعر از پاییز :: ۱۳٩٥/٢/٢۱
» روزگار سپری شده بهار :: ۱۳٩٤/۱٢/۱٠
» زود باش :: ۱۳٩٤/٦/۱٦
» قهرمان های گمنام :: ۱۳٩٤/٦/۱٦
» ۱۳٩۳/۱٢/٢٥ :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٥
» ققنوس :: ۱۳٩۳/۱٢/۱۸
» فصل بی باران :: ۱۳٩۳/۱٢/۸
» این نیز بگذرد :: ۱۳٩۳/۱۱/۳
» یعنی این ترا یاد یکی از این تئاتر های مدرن نمی اندازد؟ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
» خاموشی :: ۱۳٩۳/۱٠/٥
» پوسته :: ۱۳٩۳/۱٠/٥
» غریبه :: ۱۳٩۳/۱٠/٥
» از یاد رفته :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» روزگار سّپری شده :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» انبار متروک :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» دره های سبز :: ۱۳٩٢/۱٠/٥
» تسلیت به اهل قلم و فرهنگ :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» ۱۳٩٢/٤/۱٥ :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» نشانه :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» کودک :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» روزگار وصل :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» شکل ناکامی :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» چشم هایش :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» اسباب سفر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» نشانه های سحر :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» همه نام ها :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» تسلیم :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
» پیراهن :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» آرزو :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» بهار تهران :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» چه سفری.... :: ۱۳٩۱/۱/۱۳
» بهشت خاموش :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» نا تمام :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» بیخوابی :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» پرده که می افتد آخر... :: ۱۳٩٠/٧/٢٢
» بیدخت :: ۱۳٩٠/٧/٢٢
» پانتومیم :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» نمی روم :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» نامش......زندگی :: ۱۳٩٠/۳/٦
» آواز :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» تیمار :: ۱۳٩٠/۱/۸
» جانی :: ۱۳٩٠/۱/٦
» مصاحبه با هنرمندان پرشین بلاگ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
» بهار آرزو :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» اشتیاق :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» چشم انداز :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» بی انجام :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
» همه شما :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» هجرت :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» پشت شیشه ها :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» نوستالژی :: ۱۳۸٩/٩/٥
» تسلیم :: ۱۳۸٩/٩/۱
» هوای تازه انتظار :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» باز آ :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
» لحظه های خیس :: ۱۳۸٩/٧/۱۸
» تناسخ :: ۱۳۸٩/٧/۱٧
» جواد مجابی :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» خواب دم صبح :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» شبح :: ۱۳۸٩/٤/٦
» زندگی :: ۱۳۸٩/۳/۱
» سایه :: ۱۳۸٩/٢/٢۳
» ستایش باد :: ۱۳۸٩/٢/۱۸
» پشت پنجره :: ۱۳۸٩/٢/۱٦
» کنایه :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» شعر :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» قصه ناگفته :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
» نقد چیست؟ :: ۱۳۸٩/۱/۱٧
» سراینده من :: ۱۳۸٩/۱/۱۱
» راز سکوت جهان :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» گیرم که چشم را ببندم بر بهار :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٢
» تعبیر :: ۱۳۸۸/۱٢/٧
» خواب بی رویا :: ۱۳۸۸/۱٢/٧
» هشدار :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» می نویسم :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
» غیر از جنون :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
» دلهره :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» بغض دردناک :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» تمامیت بودنم :: ۱۳۸۸/٩/۱٢
» همنام :: ۱۳۸۸/٩/۱٢
» پائیز ما :: ۱۳۸۸/۸/٢٧
» تنها یکی... :: ۱۳۸۸/۸/٢٧
» پائیز :: ۱۳۸۸/۸/۱۱
» تردید :: ۱۳۸۸/٧/٩
» انگیزه سفر :: ۱۳۸۸/٧/٩
» نگاه ما :: ۱۳۸۸/٧/٤
» بدرقه :: ۱۳۸۸/٧/٤
» تدفین :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» آذرین :: ۱۳۸۸/٥/۳
» کسی مثل من :: ۱۳۸۸/٤/۳۱
» همبازی قدیمی :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
» نام دیگرم :: ۱۳۸۸/۳/۳۱
» در جستجوی روشنی :: ۱۳۸۸/۳/۳۱
» تو جای من باشی..... :: ۱۳۸۸/۳/۱٦
» به او :: ۱۳۸۸/۳/۱٥
» داستان های عجیب.... :: ۱۳۸۸/۳/۱٥
» اما هر آن که خاموش می شوم....... :: ۱۳۸۸/۳/۱٥
» دل تنگی عصر آخر بهار :: ۱۳۸۸/۳/۱٥
» لایه های گرم تر زمین :: ۱۳۸۸/٢/٢٢
» مرثیه ای برای یک رویا :: ۱۳۸۸/٢/٢٢
» غریق :: ۱۳۸۸/٢/۸
» عینک :: ۱۳۸۸/۱/۱٥
» پیری :: ۱۳۸۸/۱/۱٥
» چه خوب......... :: ۱۳۸۸/۱/۱٥
» مسافر دل من :: ۱۳۸۸/۱/۱٥
» باز هم با تو این بار از بهار :: ۱۳۸۸/۱/٤
» خیس تر از باران......... :: ۱۳۸۸/۱/۱
» اول فروردین :: ۱۳۸۸/۱/۱
» تردید :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» عطش :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» مرا می بینی؟ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» کناره :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
» عشق :: ۱۳۸٧/۱٢/٦
» آتشکده :: ۱۳۸٧/۱٢/٦
» ۱۳۸٧/۱٢/٦ :: ۱۳۸٧/۱٢/٦
» شهود :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٤
» همیشه میمانی :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٢
» یادگار :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٢
» آهای :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» آرزو های مبهمی :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» پرنده من :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» عشق :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» اگر که می شد :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٢
» آگاهی :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٢
» چشم به راه تو ام :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
» حباب :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
» می گویند........ :: ۱۳۸٧/٩/٧
» قاصدک :: ۱۳۸٧/٩/٧
» قفس :: ۱۳۸٧/٩/۳
» غزل پائیزی :: ۱۳۸٧/٩/۳
» صبح که می آمدی باران را دیدی؟ :: ۱۳۸٧/٩/۳
» افسانه ام :: ۱۳۸٧/٩/۳
» رود :: ۱۳۸٧/۸/۱٩
» انتظار :: ۱۳۸٧/۸/۱۸
» ابهام :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» پوزش :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» نمی دانم کیستی :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» ۱۳۸٧/٧/٢۳ :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» قصه ها :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» برکه متروک :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» پائیز :: ۱۳۸٧/٧/٩
» می دانی چرا؟ :: ۱۳۸٧/٧/٤
» درد دل :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» خیال رگبار :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» سایه :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» راز :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» شعر باران :: ۱۳۸٧/٦/٢٩
» با من بگو :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» راه های ناشناس :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» هیچکس نمی داند :: ۱۳۸٧/٦/٢
» مزرعه بارورم :: ۱۳۸٧/٥/٢٩
» تصویر :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» بس که دوستشان دارم :: ۱۳۸٧/٥/۱۸
» خبر :: ۱۳۸٧/٥/۱٠
» تهران :: ۱۳۸٧/٥/٩
» خاموشی :: ۱۳۸٧/٥/٩
» یکی شدن :: ۱۳۸٧/٥/٩
» بهشتی بی بهانه :: ۱۳۸٧/٥/٩
» قلم :: ۱۳۸٧/٥/۳
» خیال تو :: ۱۳۸٧/٥/۳
» درد :: ۱۳۸٧/٤/۳۱
» برای آویشن :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» آنجا که نبایدم رفتن :: ۱۳۸٧/٤/٢۸
» پر سش :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» برای پریچهر :: ۱۳۸٧/٤/٢٠
» تو می دانی چیست؟ :: ۱۳۸٧/٤/٢
» نیایش :: ۱۳۸٧/۳/٢۸
» شب های بیخوابی :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» من همه خلقت جهانم :: ۱۳۸٧/۳/٢٠
» داستان نا منتظر :: ۱۳۸٧/۳/٩
» دعوت :: ۱۳۸٧/۳/٩
» من باز هم صدا می کنم ترا :: ۱۳۸٧/۳/٩
» ۱۳۸٧/۳/٧ :: ۱۳۸٧/۳/٧
» ترا میبرند :: ۱۳۸٧/٢/۳٠
» برای زیستن یا؟ :: ۱۳۸٧/٢/۳٠
» فلامینکو :: ۱۳۸٧/٢/۳٠
» هرگز آیا؟ :: ۱۳۸٧/٢/۳٠
» من اینجا همیشه منتظرم :: ۱۳۸٧/٢/٢٠
» آخرین شعر آویشن :: ۱۳۸٧/٢/٢٠
» خبر چاپ کتاب تازه :: ۱۳۸٧/٢/۱٦
» بهشت سبز رویا ها :: ۱۳۸٧/٢/۱٢
» این بار... :: ۱۳۸٧/۱/۳۱
» کدام ذره؟ :: ۱۳۸٧/۱/۳۱
» آی......این منم :: ۱۳۸٧/۱/٢٩
» مهربانی :: ۱۳۸٧/۱/٢۱
» ۱۳۸٧/۱/۱٤ :: ۱۳۸٧/۱/۱٤
» آن روز که شنیده میشوم :: ۱۳۸٧/۱/۱٢
» زن درونم :: ۱۳۸٧/۱/۸
» نماز که می خوانی...... :: ۱۳۸٧/۱/٥
» مثل شعر گفتن :: ۱۳۸٧/۱/٥
» دفتر خاطرات :امروز دوم فروردین :: ۱۳۸٧/۱/٢
» راه کم گذر :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٢
» وسوسه ها :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۸
» تصویر آنسوی پنجره :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۸
» همین که صبح می شود....... :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۸
» صبح بهاری :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٦
» دوباره بهار :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
» من و تو :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۱
» تکرار :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۱
» بی آنکه بگذرید :: ۱۳۸٦/۱٢/٥
» بارانی ام :: ۱۳۸٦/۱٢/٥
» تنها شعر من :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
» شب شعری می شود....... :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
» سروش :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۱
» نام مرا بخوان :: ۱۳۸٦/۱۱/٧
» اسارتی خود خواسته اما :: ۱۳۸٦/۱۱/٧
» لحظه :: ۱۳۸٦/۱۱/٥
» نوزاد :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٩
» ياد تووشب زمستانی :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
» جنگل :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
» زمستان :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
» مرا نمی بينيد :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
» چه می کنی :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
» حج :: ۱۳۸٦/٩/۳٠
» می دانی ما چه می کنيم؟ :: ۱۳۸٦/٩/۳٠
» خوش به حالش :: ۱۳۸٦/٩/٢٦
» صبح :: ۱۳۸٦/٩/٢٦
» روستای خفته :: ۱۳۸٦/٩/٢٦
» هر بامداد............ :: ۱۳۸٦/٩/٢٦
» ستاره شناس :: ۱۳۸٦/٩/٢٦
» صبر و انتظار :: ۱۳۸٦/٩/۱٥
» شب بهاری :: ۱۳۸٦/٩/۱٤
» نمی شود؟ :: ۱۳۸٦/٩/۱٠
» جستجو :: ۱۳۸٦/٩/۱٠
» پاسخ :: ۱۳۸٦/۸/۱٦
» صبحگاه پائيزی :: ۱۳۸٦/۸/۱۱
» شعر نا نوشته :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» شب و بیداری :: ۱۳۸٦/٧/٢٤
» نگاه آینه :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» خستگی :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» اسیر :: ۱۳۸٦/٧/٢۱
» بیان درد :: ۱۳۸٦/٧/٢٠
» رهایم کنید :: ۱۳۸٦/٧/٢٠
» سکوت :: ۱۳۸٦/٧/٢٠
» بهار پائیز ی ام :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
» کودک دلم :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
» فراموشی :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
» زیبائی :: ۱۳۸٦/٧/۱٦
» لحظه های رنگی :: ۱۳۸٦/٧/۱٤
» ۱۳۸٦/٧/۱۳ :: ۱۳۸٦/٧/۱۳
» شعر نماز صبح :: ۱۳۸٦/٧/۱٢
» ۱۳۸٦/٧/۱۱ :: ۱۳۸٦/٧/۱۱