تیمار

به کدام یک شما

            فرصت تیمار داده اند؟:

                شستن وزدودن آلودگی ها و

                                           بوسیدن زخم ها

                         که بر جان عزیزانتان نشسته؟

کدام یک مجال ترمیم زخم ها را داشته اید؟

شنیدن رنجنامه های خونبار

       نوازش یک یک شکاف ها

                          بریدگی ها

                        جراحت ها

                           شیار ها....

***********

آی با شما ام شما

رنجنامه ها را بخوانید همه

   یک یک زخم های خون چکان را

                بشوئید و ترمیم کنید.

                          فرصت تیمار عشق را

                                  دریابید

                                   پیش از مرگ آن

آوید میرشکرائی ٧/١/٩٠ دو صبح خانه دریا

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۸
تگ ها :

جانی

اینهمه سال

                           اینهمه لحظه های خالی

                که پر کرده خاطر و خاطره رنجدیده مرا

                           از لحظه های همجواری ما

                     بی نگاهی و کلامی و نوازشی

                    حتی بی حرارت مهری

                          لبریز کرده ای

                    اینهمه    ......سال

               خاطرات دردناک همجواری بی حضور

           رنجنامه  حضوری بی گرما

           و تاریکی همه چراغ های رابطه

                        و من....

  زندانی لحظه های خالی  این ارتباط شوم

               حبس ابد

                             انفرادی

                 بی عفو

                 بی کلام

        بی دادگاه و حکم و محاکمه.

****************

              مجرم:

           زنی زنده

                     جنایت:

            تولد

                   زیستنی شوریده

                 حضور رنگارنگ بی دلیل

                      در لحظه لحظه های زندگی

                         حکم:

                                      حبس ابد!

                         دیوار چهار گوش دور تا دور

                          سلول انفرادی

                       با حضور بی حضور تو

                          و در های باز رو به

                                  آسمان

آویدمیرشکرائی ۵/١/٩٠  خانه دریا

  
نویسنده : آوید میر شکرائی ; ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٦
تگ ها :